مایل بودن فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی

مایل بودن: فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی انگلیسی نویسنده معروف اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط زیاد کردن وزن با مبتلا شدن به آسم

یک رابطه علت و معلولی بین زیاد کردن شاخص توده بدنی (BMI) و آسم و کم کردن عملکرد ریه ها وجود دارد.

ارتباط زیاد کردن وزن با مبتلا شدن به آسم

ارتباط زیاد کردن وزن با مبتلا شدن به آسم

عبارات مهم : یونجه

یک رابطه علت و معلولی بین زیاد کردن شاخص توده بدنی (BMI) و آسم و کم کردن عملکرد ریه ها وجود دارد.

به گزارش مهر، دکتر تی اسکابی از مرکز سلامت دانمارک و همکارانش تاثیر علّی و معلولی شاخص توده بدنی را بر آسم، تب یونجه (زکام بهاره) و حسایست آلرژیک بررسی کردند.

ارتباط زیاد کردن وزن با مبتلا شدن به آسم

داده ها مشمول بر ۴۹۰,۴۹۷ و ۱۶۲,۱۲۴ شرکت کننده در تحلیل های مشاهده ای و ژنتیکی بود. محققان با استفاده از ۲۶ پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی مرتبط با شاخص توده بدنی، نمره خطر ژنتیکی (GRS) را ایجاد کردند.

محققان دریافتند به ازای زیاد کردن هر BMI، رابطه قابل توجهی بین GRS با آسم وجود داشت، ولی ارتباطی با تب یونجه یا حساسیت آلرژیک مشاهده نشد.

یک رابطه علت و معلولی بین زیاد کردن شاخص توده بدنی (BMI) و آسم و کم کردن عملکرد ریه ها وجود دارد.

همچنین محققان دریافتند ارتباط قابل توجهی بین GRS با کم کردن حجم میزان بازدمی در یک ثانیه به ازای زیاد کردن هر BMI وجود داشت.

به گفته محققان، این یافته ها از این حقیقت حمایت می کنند که زیاد کردن BMI رابطه علّی و معلولی با شیوع بالاتر آسم و کم کردن عملکرد ریه ها دارد، ولی ارتباطی با تب یونجه یا حساسیت آلرژیک مشاهده نشد.

واژه های کلیدی: یونجه | محققان | ارتباط | حساسیت | مشاهده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs